Onze werkwijze - Uw route

Een behandeling bij MiSi NeuroPsy is in verschillende fases opgebouwd. We starten met de aanmelding. Vervolgens komt een intakegesprek en komen we hopelijk gezamenlijk tot een behandelplan. Daarna gaan we aan de slag met uw behandelplan. We kijken tussendoor regelmatig of we nog op de goede weg zijn en werken toe tot een afronding. 

 

Aanmelding

Uw aanmelding (via de huisarts of onze website) komt binnen bij het aanmeldteam die het dagelijks controleert en verwerkt. Hierna wordt uw verwijzing binnen de indicatiestaf besproken en beoordeeld. Hieruit kan komen 1) dat u direct een intakeafspraak kunt krijgen, 2) dat wij u en/of uw verwijzer bellen voor andere informatie of 3) dat wij u en/of uw verwijzer informeren dat wij niet de juiste zorgaanbieder voor u zijn. Ook als de zorg mogelijk niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar geeft het aanmeldteam dit aan en bekijkt met u de mogelijkheden. 

Als u in aanmerking komt voor een intakeafspraak dan neemt het aanmeldteam binnen 1 – 3 dagen contact met u op om een afspraak te plannen in dezelfde of de daaropvolgende week. U krijgt dan een vragenlijst toegezonden om uw klachten alvast in kaart te brengen welke tijdens het intakegesprek met u zal besproken worden.

Let op: In de COVID-19 periode zullen veel tot bijna al uw afspraken via beelbellen verlopen. U download hiervoor de NiceDay app op uw smartphone. 

 

Intake en diagnose

De intake is het eerste gesprek dat u heeft met een behandelaar. Tijdens dit gesprek bespreken we wat uw klachten zijn en wat uw hulpvraag is. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten. Hierna volgt er een behandelplan gesprek. Dit gesprek kant tijdens uw eerste afspraak zijn maar is vaker tijdens uw tweede afspraak. De behandelaar bespreekt met u de diagnose en welke behandelmogelijkheden er zijn. Samen met de behandelaar kiest u de behandelvorm die het beste bij u past. Samen met de behandelaar stelt u het behandelplan op. Aan het einde van de intakefase wordt het behandelplan altijd in overeenstemming met u als akkoord in uw elektronisch patiënten dossier gezet. 

Als uit de intake blijkt dat u andere zorg nodig heeft dan bespreekt de behandelaar de vervolgstappen met u. Het kan ook zijn dat nader diagnostiek nodig is. MiSi NeuroPsy heeft ook een eigen diagnostiekteam.

Het kan gebeuren dat na het eerste gesprek onze zorg toch niet past bij u of dat er geen ‘klik’ is met de behandelaar. Als blijkt dat behandelaanbod niet past dan wordt samen met u gekeken naar waar bij onze ketenpartners wel de beste zorg geboden kan. 

Een goede match met de behandelaar is heel belangrijk. Aan het eind van de intakefase zal de behandelaar dan ook aan u vragen of de match goed is om de behandeling te starten. Mocht de klik er niet zijn met de behandelaar dan wordt gekeken of een andere behandelaar van MiSi NeuroPsy een betere match is.

 

Behandelplan en behandeling 

​Een BGGZ-behandeling bestaat uit 3 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten. Een SGGZ-behandeling kan tot 30 gesprekken bestaan. Het kortste traject is een maand, het meest voorkomende traject drie maanden en als nodig kan u traject een jaar duren. Uw sessies zullen wekelijks zijn, tenzij in uitzonderlijke gevallen anders is afgesproken (eens in de 2 of 4 weken).

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen. De behandelaar voert de behandeling uit volgens het behandelplan en de zorgpaden van MiSi NeuroPsy. Tijdens de behandeling krijgt u informatie en opdrachten waarmee u thuis aan de slag kunt. MiSi NeuroPsy maakt ook gebruik van eHealth-modules waarbij u bijvoorbeeld registraties en dagboeken kunt bijhouden, huiswerkopdrachten kunt maken en informatie rustig kunt nalezen. Hierdoor kunt u thuis blijven werken aan uw behandeldoelen. 

Betrokken omgeving

Het is mogelijk om een naaste (familie, vriend) mee te nemen naar een gesprek. Geef dit vooraf aan bij uw behandelaar. Ook kunt u via e-Health alle informatie en uw voortgang met anderen delen. Ter ondersteuning bij de behandeling maken wij inderdaad ook gebruik van e-Health (via NiceDay, Embloom en Therapieland). Hierbij kunt u denken aan een bibliotheek met informatie over uw klachten en diagnose maar ook het maken van dagboeken, oefeningen en het chatten en beeldbellen met uw behandelaar. Zie pagina Werkwijze voor meer informatie over wat u kunt verwachten als u zich aanmeldt bij ons. 

 

Evaluatiemomenten

Regelmatig wordt gekeken hoe het gaat. Zijn wij tevreden met de voortgang? Sluit de behandeling nog aan bij uw verwachtingen? 

In ieder geval zijn er bij elke afspraak momenten waarop we met u achteruit en vooruitkijken naar het verschil in uw gezondheid. Bij deze tussentijdse evaluaties wordt ook gekeken of de behandeling eventueel bijgesteld moet worden. Aan het einde van uw behandeltraject kijken we naar uw gezondheid en wordt ook gevraagd naar uw tevredenheid over de behandeling.

 

Afsluiting en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Vooraf wordt besproken hoe lang het traject duurt volgens onze inschatting. Dit kan tussen de drie tot dertig sessies liggen, ofwel een maand tot twaalf maanden. Indien nodig stellen we dat bij. Dit doen we tijdens de evaluaties. In de behandeling bij MiSi NeuroPsy wordt altijd gewerkt 

aan afspraken om terugval te voorkomen. Daarom is onze behandelfocus niet alleen richting klinisch herstel maar ook om u persoonlijk, sociaal en maatschappelijk terug in uw kracht te zetten. Om dit te bereiken wordt er dus waar mogelijk multi-systemisch gewerkt. Bijvoorbeeld door het sociale steunsysteem te betrekken en indien deze er niet is te vergroten. Maar ook werken we met flash cards, waar u op terug kunt vallen als u het even niet meer weet. Op die manier kan u zelf aan de slag gaan als het in de toekomst even minder goed gaat. 

 

Samenwerkingen 

Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

Bij MiSi NeuroPsy kunt u terecht voor basis GGZ kortdurende behandeling en/of diagnostiek daar mogelijk voor lichte of matige psychische problemen. Echter als de klachten langere zorg vragen wordt gekeken of u in aanmerking komt voor de gespecialiseerde ggz (opschaling). Voor de SGGZ bieden wij diagnostiek en behandeling op voornamelijk het gebied van trauma- en persoonlijkheidsproblematiek, neurocognitieve functie- en ontwikkelingsstoornissen en stemmingsproblematiek (uni- en bipolair).  De rest wordt doorverwezen naar gespecialiseerde instellingen in de regio. 

Samenwerking met andere (zorg) professionals

Als het zorgaanbod bij MiSi NeuroPsy niet afdoende of passend is, krijgt u een passend zorgadvies om elders in zorg te gaan, waarbij er met u wordt meegelopen tot dat de zorg elders is overgenomen/geïnitieerd (warme overdracht). Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u naast uw mentale gezondheid ook ondersteunen bij uw lichamelijke gezondheid, uw sociale contacten en uw eventuele dagbesteding. Wij hebben een breed ketenpartner netwerk waar wij u naar toe kunnen verwijzen afhankelijk van de verwijsvraag. U kunt hierbij denken aan huisartsen en POH, regionale ziekenhuizen, gezondheidscentra, revalidatiecentra, jeugdcentra, diëtiek, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, acupunctuur, wijkteams, crisiscentra, gespecialiseerde klinieken (psychose, verslaving, eetstoornis, onverklaarde lichamelijke klachten, forensisch) en andere collega Basis GGZ en Specialistische GGZ instellingen waar uw ggz-zorg beter passend kan zijn. Deze afstemming is altijd in samenspraak met u en de volgende zorgverlener en is terug te vinden als behandelplan in uw behandeldossier.

Verwijzers: huisartsen, straatartsen, wijkteams, crisisdienst en medisch specialisten 

MiSi NeuroPsy werkt samen met huisartsenpraktijken, psychologen die als POH-GGZ vanuit de huisartsenpraktijken betrokken zijn bij verwijzingen, straatartsen, wijkteams, crisisdienst en medisch specialisten uit ziekenhuizen. Het gaat dan over verwijzingen en informatie-uitwisseling over de behandeling. Overleg of informatie-uitwisseling over uw behandeling gebeurt. Op de volgende momenten wordt de verwijzer door de behandelaar op de hoogte gesteld via een brief:

-       Na de intake over de diagnose en beoogde behandeling.

-       Tijdens de behandeling als er een reden is geweest het behandelplan te wijzigen

-       Na afloop van de behandeling om een terugkoppeling te geven over het verloop en het resultaat van de behandeling.