Behandelmethoden

De meest voorkomende behandelvormen die onze behandelaren u kunnen bieden zijn:

-       CGT: Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk vooral op het veranderen van je manier van denken en interpreteren. Bij gedragstherapie wordt er vooral gericht op het veranderen van gedragspatronen (die de problemen en klachten in stand houden). Het doel van deze therapie is het aanleren van helpende denkpatronen en daarmee helpende gedragspatronen. We gaan er hierbij vanuit dat als mensen hun manier van denken en/of doen veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen.

-       MBCT: Bij Aandachtgerichte cognitieve therapie (MBCT) worden meditatietechnieken gecombineerd met cognitieve gedragstherapie. Tijdens deze therapie wordt geleerd om zowel positieve als negatieve emoties en gedachten toe te laten en deze te aanvaarden voor wat ze zijn. Verder wordt aandacht besteed om meer stil te staan bij de ervaring in het hier en nu zonder deze te veroordelen.  

-       IPT: Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende en steunende gesprekstherapie ontworpen voor de behandeling van depressieve klachten. Het doel van deze therapie is een (snelle) oplossing vinden voor de problemen waar iemand tegenaan loopt. Deze problemen hebben altijd te maken met recente veranderingen in relaties met (belangrijke) anderen. Tijdens de therapie wordt dan ook aandacht besteed aan het verbeteren van de relaties met anderen. 

-       EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeval of geweld. Het denken aan deze traumatische gebeurtenis roept dan nog steeds vervelende emoties op. Door het inzetten van een EMDR-behandeling wordt de heftige emoties bij een posttraumatische stressstoornis of andere traumagerelateerde stoornissen verminderd. 

-       Schematherapie: Met schematherapie is het mogelijk om oude ingewikkelde gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Tijdens deze therapie wordt geleerd om oude gedragspatronen te veranderen in gewenst gedrag, door onder andere het oude gedrag te erkennen en door het aanleren van nieuwe gedachten. 

-       MBT: Mentalization-Based Treatment is een bewezen effectieve behandeling voor mensen met emotieregulatieproblemen, overgevoeligheid en impulsief gedrag. In deze therapie wordt aandacht besteed aan het leren waarnemen en begrijpen van het eigen gedrag en het gedrag van anderen. Daarnaast wordt geleerd gevoelens, gedachten en bedoelingen van anderen te begrijpen.

-       ACT: Acceptance & Commitment therapy is een vorm van gedragstherapie, waarbij geleerd wordt om ruimte te maken voor vervelende emoties (acceptatie). Hiernaast wordt tijdens deze therapievorm ook aandacht besteed aan op een gezonde manier afstand nemen van negatieve gedachten en meer in het hier en nu te leven.

-       Systeemtherapie: Bij systeemtherapie gaan we er van uit dat de sociale, relationele en culturele context altijd een rol speelt in de klachten. Bij deze therapievorm is het belangrijkste kenmerk dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Er wordt met betrokken partijen gewerkt om de onderlinge interactiepatronen in kaart te brengen en toe te werken naar verbetering hiervan. 

-       DGT: Dialectische gedragstherapie (DGT) focust op het leren grip te krijgen op heftige emoties, zoals somberheid, verdriet, boosheid en angst of een wisseling van emoties. Tijdens therapie wordt aandacht besteed aan het onderzoeken van deze (heftige) emoties, deze te begrijpen en er beter mee leren omgaan. 

-       EFT: Emotiegerichte therapie richt zich op het begrijpen, ervaren en veranderen van emoties. Verder wordt ook gericht op het bewust worden van onderliggende emoties en deze nieuwe betekenissen te geven, waardoor gedragsveranderingen mogelijk worden. 

-       PDT: Met psychodynamische therapie (PDT) is het mogelijk om meer inzicht in jezelf te krijgen. Tijdens deze therapie wordt aandacht besteed aan onbewuste gedachten en gevoelens (bijvoorbeeld herinneringen uit de vroege jeugd) die nu niet meer bewust voor de geest te halen zijn, maar wel invloed hebben op de huidige gevoelens en gedrag. 

 

De behandelingen bij MiSi NeuroPsy kunnen in het Nederlands, Engels, Spaans, Russisch, Farsi, Dari, Marokkaans (Berbers en Arabisch), klassiek Arabisch, Somalisch, Modern Hindi en Punjabi gegeven worden.

 

E-health 

Ter ondersteuning bij de behandeling maken wij ook gebruik van e-Health (via NiceDay, Embloom en Therapieland). Hierbij kunt u denken aan een bibliotheek met informatie over uw klachten en diagnose maar ook het maken van dagboeken, oefeningen en het chatten en beeldbellen met uw behandelaar. Uw behandelaar zal u helpen met het kiezen van een vorm die bij u past. 

-       Vragenlijsten (Nederlands en Engels)

-       Psycho-educatie bij behandelvorm: bijv. digitale zorg, introductie ACT, introductie CGT, introductie Schematherapie etc

-       Psycho-educatie bij klacht: bijv. angstklachten, assertiviteitsproblemen, piekeren, omgaan met stress, rouw etc.

-       Psycho-educatie bij stoornis: bijv. depressieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis, posttraumatische stressstoornis, persoonlijkheidsstoornis algemeen etc.

-       Oefeningen bij bijv. CGT, ACT, Mindfulness, Schematherapie, Positieve psychologie, exposure, etc.

-       Dagboeken: bijv. activiteitendagboek, angstdagboek, piekerdagboek etc
Modules zelfhulp van stichting Mirro: vb angst & paniek, geldzorgen, minder piekeren, rouwverwerking etc.

-       Modules behandeling: bijv. ACT, Depressie, Gegeneraliseerde angststoornis, Paniek, Slaap etc.

 

Kennis ophalen

Binnen MiSi NeuroPsy wordt gewerkt volgens de laatste wetenschappelijke standaarden voor de geldende beroepsgroepen. Om dit te borgen werken er bij MiSi gepromoveerde onderzoekers die wekelijks de wetenschappelijke standaarden van MiSi NeuroPsy monitoren en daar nodig aanvullen. Zo wordt er momenteel de interne bibliotheek aangevuld met veel informatie over het screen-to-screen en telefonisch behandelen. Gedurende de behandeling wordt door betrokkenen met u meegewerkt en gedacht om de behandeling zo veel als mogelijk op maat te krijgen.

Kennis delen

Binnen MiSi NeuroPsy werken gepromoveerde onderzoekers die zich bekwaam hebben bewezen in interculturele, medische psychologie en neuropsychologische zorg met focus op kortdurend behandelen daar mogelijk en langdurig daar nodig. MiSi NeuroPsy is regionaal bekend en wordt geregeld gevraagd bij lesprogramma’s, nascholingen en continue supervisie aan ketenpartners. Zo verzorgt MiSi NeuroPsy jaarlijks externe supervisie aan basispsychologen, Gz-psychologen in opleiding en psychotherapeuten in opleiding. Daarnaast draagt MiSi NeuroPsy jaarlijks bij aan trainingen op het gebied van interculturele communicatie voor artsen, verpleegkundigen, psychologen en POH’ers in opleiding. Dit doen MiSi-medewerkers door het verzorgen van colleges en trainingen aan de Universiteit van Rotterdam, Amsterdam en Tilburg en de Hogeschool van Rotterdam. Daarnaast verzorgt MiSi acht keer per jaar interculturele communicatietrainingen aan zorgprofessionals (veelal artsen en verpleegkundigen) in ziekenhuizen regio Rijnmond en West-Brabant.